05/11/2019

Rent hav med sjømatnæringen og industrien langs kysten

Et rent og friskt hav er en grunnleggende forutsetning for Norge som kystnasjon, norsk sjømatnæring og industrien for øvrig.

Gjennom et spesialtilpasset partnerprogram, ønsker foreningen In The Same Boat å samle sjømatnæringen og industrien langs kysten til en felles innsats for å sikre at Norge også i fremtiden kan bygge sitt varemerke som verdens vakreste og reneste kyst.

Ryddeaksjon i Herøy med de Syv Søstre i bakgrunnen.

Bedrifter innen sjømatindustrien, fiskeri, oppdrett og annen maritim industri kan tegne medlemskap i foreningen In The Same Boat for 0.02% eller 1/5000-del av sin årlige omsetning eller annen sats etter nærmere avtale.

Et medlemskap eller partnerskap innebærer at In The Same Boat forplikter seg til å rydde eierløst avfall i de områdene der medlemsbedriften opererer, og gjennomføre holdningsskapende kurs/seminar med medlemsbedriftens ansatte med fokus på reduksjon av marin forsøpling.

In The Same Boat vil også ha et ansvar for å varsle medlemsbedriften direkte om eventuelle avvik, feil eller svakheter ved driften som kan medføre risiko for forsøpling.

Avfall fra fiskeri og oppdrett står for en stor del av forsøplingen langs Norges kyst, og selv om sjømatindustrien har langt bedre kontroll og rutiner nå enn tidligere, vil det også i fremtiden forekomme at plastavfall kommer på avveie.

Gjennom et medlemskap i In The Same Boat viser bedrifter i sjømatindustrien at miljø og natur tas på alvor, og samtidig bidrar medlemskapet til en omfattende opprydding av Norges kyst, også for avfall fra andre kilder enn næringen selv.

Aktører innen sjømatnæringen inviteres også spesielt inn på eiersiden i flåten av arbeidsbåter som disponeres av foreningen In The Same Boat.

Ut fra beregninger ligger det ca. 100 000 trålposer og andre nett langs Norges kyst.
Vår ambisjon er å fjerne alle innen 2025.

Kunnskap og holdninger

Bevisstheten rundt forsøpling er i dag høy, og det jobbes med holdninger, rutiner, teknologi og praktiske løsninger for å redusere forsøpling og øke graden av gjenvinning.

Sjømatnæringen har selv tatt initiativ for å kartlegge sin egen forsøpling, og har i samarbeid med Nordlandsforskning og Salt publisert denne rapporten:
https://salt.nu/wp-content/uploads/2019/10/SALT_1039_HAVPLAST-delrapport-marin-plastfors%C3%B8pling-fra-fiskefla%CC%8Aten.pdf

FHF, Nordlandsforskning og Salt står bak forskning på marin forsøpling fra fiskeri og havbruk.

150 millioner i dugnadsverdi

Foreningen In The Same Boats arbeid med strandrydding er basert på dugnadsinnsats fra unge voksne i alderen 20-25 fra hele verden, som reiser til Norge for egen regning og jobber gratis mot kost og losji.

Verdien av det planlagte dugnadsarbeidet fra 2020-2025 tilsvarer 150 millioner norske kroner.

Filmen nedenfor viser arbeidet i praksis, og du får også bli kjent med noen av de frivillige som har vært med i 2019.

Bli kjent med noen av de frivillige som utgjør mannskapet på våre fartøy.

20 000 strender og 10 000 tonn avfall

Vårt ambisjonsnivå er å rydde 20 000 strener eller hotspots for marint avfall i perioden 2020-2025.

Dette vil resultere i 6-10 000 tonn innsamlet avfall, hvorav ca. 100 000 nett fra snurrevad/trålposer og ca. 5 millioner taukapp.

Arbeidet vil fordeles på fem team som til sammen dekker kysten fra Bergen til Kirkenes.

Kystrenovasjon

Vårt arbeid består ikke bare av å rydde avfall som har kommet på avveie. Det er like viktig å lage gode løsninger for å hindre ny forsøpling.

Et av våre viktigste virkemiddel for reduksjon av forsøpling, er utvikling av system og metoder for å samle inn avfall før det havner på avveie.

Vi ønsker å etablere en sjøbasert støtte til renovasjonstjenestene i utvalgte områder.

Her vil “søppelbåten” gå i rute, på samme måte som “søppelbilen” på land.

På denne måten vil vi kunne forebygge ulovlig dumping, deponering og søppelbrenning i fjæra i områder med manglende veiforbindelse.

Bedrifter, fastboende og hyttefolk langs ruta kan melde inn avfall til henting, som vil plukkes opp og leveres inn til de riktige mottakene.

Søppelbåten, på vei inn med fullt lass.

Medlemmer og bidragsytere

Tabellen nedenfor er en oversikt over medlemmer og bidragsytere fra sjømatnæringen, fiskeri, oppdrett og leverandørindustrien, hvilken andel av sin omsetning de har bidratt med, og hvor mange kilo eierløst avfall som vil ryddes opp for de aktuelle beløpene.

SelskapsnavnAndel av omsetningRyddet kilo
Måsøval Fiskeoppdrett0.025%15 385
Lovundlaks0.013%3 000
Kvarøy Fiskeoppdrett0.028%19 230
Nova Sea0.002%3 846
MOWI< 0.001%15 385
Momek Group0.010%3 846
Grytåga Settefisk0.020%1 154
Selsøyvik Havbruk0.044%3 077
Helly Hansen Workwear0.012%15 385
Hitramat0.012%4 759