19/10/2020

Trygghet

TRYGGHET en absolutt forutsetning for vår eksistens! Nedenfor vil vi forklare hva det innebærer og hva vi gjør for å oppnå høyest mulig trygghet.

Trygghet for de frivillige (og ansatte)

De frivillige er vår aller viktigste ressurs. De har valgt å bruke opp til flere måneder av sitt liv på å gjøre en dugnad for havet og felleskapet, og det er viktig for oss at de både FØLER seg trygge, at de ER trygge, og at de etter sine perioder som ryddemannskap kan forlate oss og gå videre i livet med både gode minner, nye erfaringer og ny kunnskap. De er også våre ambassadører.

Trygghet for de frivillige omfatter følgende:

  • Absolutt nulltoleranse for uønsket oppmerksomhet (me too)
  • Absolutt nulltoleranse for mobbing
  • Absolutt nulltoleranse for annen risiko i arbeidet

Vi jobber aktivt med å forebygge risiko og skape trygge rammer rundt aktivitetene våre, både gjennom holdningsskapende aktiviteter, opplæring, informasjon og tekniske tiltak og sikkerhetsutstyr.

Me too
Å være en del av In The Same Boats mannskap innebærer at man i lange perioder bor på seilbåter med begrenset plass. Man er tett på hverandre døgnet rundt.

Dette oppleves av de frivillige som en positiv og lærerik opplevelse, men det stiller også krav om at vi har tydelige regler for oppførsel og sosiale spilleregler om bord. Det skal eksempelvis være klare barrierer mellom frivillige og fast personell (skippere, teamledere, m.m.).

Kvinneandelen blant de frivillige er høy, bl.a. fordi hovedtyngden av søkere er nettopp kvinner, og vi er i så måte også fornøyd med at kvinneandelen i styre, administrasjon og ledelse, samt øvrig personell er høy.

Kvinneandelen i styre, administrasjon og ledelse er 50% og blant skipperne hele 75%.

Trygghet for omgivelsene

Vi er opptatt av at mennesker og dyr rundt oss skal være og føle seg trygge, og at vi ikke skal gjøre skade på tredjeparts eiendom eller naturressurser.

Både skippere, andre ansatte og langtids frivillige går gjennom en grundig opplæring og vi gjør også løpende oppfølging for å oppnå og opprettholde en arbeidskultur som er basert på respekt for omgivelsene og et ønske om å ta vare på alle verdier og relasjoner vi er omgitt av.

Økonomisk trygghet

Det er viktig for oss at alle økonomiske ressurser vi har tilgang til blir brukt til formålet, og at de som støtter oss kan føle seg trygge på at vi har en sunn og ærlig økonomistyring.

Alle våre operasjoner gjennomføres av selskapet Salt Life AS, som er eid av bl.a. In The Same Boat, men også ca. 30 andre investorer, både privatpersoner selskap og ideelle organisasjoner. Selskapet drives non profit, dvs. at det ikke tas ut utbytte.

Gjennom dette selskapet har vi blant annet hatt mulighet til å finansiere flåten vår av fartøy, som utgjør stammen i strandrydde-operasjonene våre.

Selskapet har statsautorisert revisor (Skagerrak Revisjon) og regnskapet utføres av Sparebank1 Regnskapshuset Nord-Norge.

Alle innsamlede midler blir forvaltet av In The Same Boat, som også har en økonomisk buffer for uforutsette kostnader. Salt Life AS mottar kun midler for dekning av dokumenterte kostnader.

I tillegg til de offisielle regnskapene og revisjonsberetning, publiserer vi detaljerte rapporter og gir også innsyn i planer og budsjett, slik at alle som ønsker kan sette seg inn i pengestrømmene i organisasjonen.

Les mer her: http://www.intheameboat.eco/rapporter/

Varsling

For å sikre at tryggheten opprettholdes i alle deler av vår organisasjon har vi et varslingssystem som skal fange opp eventuelle uregelmessigheter og avvik i følgende kategorier:

  • Uønsket oppmerksomhet (me too, mobbing, m.m.)
  • Økonomisk utroskap
  • Skade eller risiko for skade på personell, natur eller 3dje parts eiendom

Varslings-kjeden går oppover i de naturlige leddene i organisasjonen, men vi har også et eksternt varslingsmottak gjennom vår forretningsadvokat.